عصرونه

مذهبی

مكان گيرنده

خیمه شد برپا ، حاج محمود کریمی(نوحه شب دوم محرم)

مكان گيرنده

سینه زنت آرزوشه محمود کریمی(نوحه شب اول محرم)

شبِ اول محرم؛ سینه زنت آرزوشه با دستای یه پیر غلامت، پیرهن سیاه بپوشه! تو کوچه‌ها با پرچمت؛ امید به…

مذهبی